پاکت ملخی فانتزی زیپ دار

پاکت ملخی فانتزی

پاکت ملخی فانتزی پنجره ای

درب روی طول A5 پاکت

درب روی طول زیپ دار A5 پاکت

با عطف بغل A5 پاکت

با عطف بغل و ته A5 پاکت

درب روی عرض چسب از بغل ۱A5 پاکت

درب روی عرض چسب از بغل ۲A5 پاکت.

درب روی عرض A5 پاکت

درب روی طول A4 پاکت

درب روی طول زیپ دارA4 پاکت

درب روی طول A4+ پاکت

درب روی طول زیپ دارA4 پاکت

درب روی عرض چسب از بغل A4 پاکت

درب روی عرض چسب از بغل A4+ پاکت

با عطف بغل A4 پاکت

با عطف بغل و ته A4 پاکت

درب روی طول A3 پاکت

درب روی عرض چسب از بغل A3 پاکت

درب روی عرض A3 پاکت

درب روی عرض چسب از بغل A3 پاکت

با عطف بغل A3 پاکت

با عطف بغل و ته A3 پاکت.

پاکت ژاپنی چسب از بغل

پاکت ژاپنی

پاکت ژاپنی با عطف بغل

پاکت ژاپنی با عطف بغل و ته

پاکت ۱۱×۱۱

پاکت ۱۴×۱۴

پاکت ۱۵×۱۵

پاکت ۱۶×۱۶

پاکت ۱۷×۱۷

پاکت ۲۰×۲۰

پاکت ۱۷×۱۷

پاکت ۲۰×۲۰

پاکت ۲۳×۲۳

پاکت۱۰×۷

پاکت۱۲×۹

پاکت۱۶×۱۱

پاکت۱۸×۱۳

پاکت۱۸×۱۳ درب مثلثی

پاکت۲۰×۱۴

پاکت۲۲×۱۶

پاکت ۵۱×۳۵٫۵ درب روی عرض

CD پاکت

پاکت اسنادی

CD پاکت

پاکت ۳۱×۲۵ درب روی عرض

درب روی طول B4 پاکت

درب روی طول زیپ دارB4 پاکت

درب روی عرض چسب از بغل B4 پاکت

درب روی عرض B4 پاکت

با عطف بغل B4 پاکت

با عطف بغل و ته B4 پاکت

ساک خرید عمودی ۱ (عرض 16-ارتفاع22-عطف 7/5سانت)

ساک خرید عمودی ۲ (مربع – عرض 23-ارتفاع23-عطف 10 سانت)

ساک خرید عمودی ۳ (عرض 23-ارتفاع35- عطف 10 سانت)

ساک خرید عمودی ۴ (عرض31/5- ارتفاع 43 – عطف 11 سانت)

ساک خرید عمودی ۵ (عرض 36 – ارتفاع 48 -عطف 12 سانت)

ساک خرید عمودی ۶ (عرش 32-ارتفاع 42- عطف 10 سانت)

ساک خرید افقی ۱ (عرض36/5- ارتفاع26- عطف9/5 سانت)

ساک خرید افقی ۲ (عرض 43-ارتفاع 31/5- عطف13 سانت)

ساک خرید افقی ۳ (عرض 50- ارتفاع 35- عطف 15 سانت)

0/5 (0 نظر)